พาราเซอราเธอเรียม(Paraceratherium)

Paraceratherium

มีชื่อที่คุ้นเคยกันดีคืออินดริโคเทอเรียม เป็นสัตว์กินพืชขนาดยักษ์ที่สูง 8 เมตร  หนักกว่า 30 ตัน ทำให้มันปราศจากนักล่าที่จะกินมันเป็นอาหาร เคยเดินอยู่บนพื้นดินทั่วทวีปอเมริกาเหนือและเอเชียเมื่อราว 28 ล้านปีก่อน แตมันก็ต้องสญูพันธ์ุไปจากโลกเมื่อ 23 ลา้นปีก่อนเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลื่่ยนแปลงอย่างรุนแรงจนพวกมันปรับตัวไม่ทัน